Huishoudelijk Reglement

 • Aan uw privacy hechten wij waarde. Deze wordt gewaarborgd volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast heeft elke bij ons werkzame fysiotherapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden. U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonlijk dossier. Uw gegevens worden bewaard door gebruik te maken van alle nodige veiligheidsmaatregelen. Verder voldoen wij aan de Nederlandse Wet- en Regelgeving (wet BIG) en ingeschreven in het CKR van het KNGF.
 • De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
 • Gebruik van oefenzaal geschiedt uitsluitend volgens afspraak.
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Voor vragen, onduidelijkheden of klachten kunt u altijd terecht bij uw behandelend fysiotherapeut, de assistente of de praktijkhouder. Wij beschikken over een vastgestelde klachtenprocedure. Deze is te allen tijde opvraagbaar.
 • Er vindt slechts 1 fysiotherapeutische behandeling per dag plaats.
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode kan gerapporteerd worden aan (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan. Huisdieren zijn ook niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk-, en oefenruimte te ontzeggen.